Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

  • Tots els dissabtes i diumenges

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmptut de terminis per l'any 2018.

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis es regula en el capítol II del títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim juridic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú: 

De conformitat amb la DT3º i DF7º de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, als procediments iniciats en anterioritat al 2 d'octubre del 2016 els serà d'aplicació l'article 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procés administratiu comú, i en la seva conseqüència, pels procediments iniciats amb anterioritat al 2 d'octubre de 2016, els dissabtes es consideren hàbils. Per aquestes tramitacions, el còmput de terminis està regulat en el capítol II del títol IV de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procés administratiu comú, i l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

Festes generals: Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018

DOGC 7381, de 31/05/2017

Festius locals: Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018

DOGC 7519, de 19/12/2017

 

Ajuntament d'Olèrdola
Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)
Telèfon: 93 890 35 02 - Fax: 93 817 10 59 - e-mail: olerdola@olerdola.cat

 

Desenvolupat per Ajuntament d'Olèrdola Ajuntament d'Olèrdola
Seu Electrònica