Esteu aquí: Inici → Avís legal

Serveis de la Seu-e

https:// seu.olerdola.cat és l’adreça de la Seu electrònica titularitat de l’Ajuntament d’Olèrdola, amb domicili a Av. Catalunya,12, -08734- Olèrdola, amb NIF P-0814400-H, destinat a proporcionar un mecanisme als ciutadans per tal que puguin accedir a la informació proposada per l’Ajuntament, en compliment de les funcions que té atribuïdes, així com facilitar els mecanismes telemàtics de consulta necessaris per interactuar amb l’Administració pública, en els termes legals previstos amb caràcter general i en compliment de la normativa reguladora de l’accés telemàtic dels ciutadans als serveis públics (Llei 11/2007) i les normes reguladores del tractament de dades personals (Llei Orgànica 15/1999), per tal que el ciutadà accedeixi als serveis públics que proporciona l’Ajuntament de forma lliure i gratuïta.
 
Mitjançant aquest avís legal, es regulen les condicions i normes d’ús del present lloc, així com la previsió del règim de responsabilitats derivades del mal ús que el ciutadà pugui fer de la informació i directrius contingudes. L'accés i/o utilització d’aquesta Seu per part del ciutadà implica la seva adhesió a totes les condicions i normes d’ús previstes a la pròpia Seu i a totes aquelles publicades en cada moment a la mateixa.
 
 
Responsabilitat respecte del contingut de la Seu electrònica.
 
El contingut d’aquesta Seu compleix amb les exigències de la normativa vigent en matèria d’administració electrònica (Llei 11/2007 d’Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics).
Així, l’Ajuntament d’Olèrdola garanteix l’autenticitat, veracitat i integritat de tota la informació continguda en la mateixa així com la veracitat dels enllaços cap als serveis de tramitació i altres serveis oferts per l’Ajuntament.
No així, amb el contingut d’altres pàgines que no siguin titularitat de l’Ajuntament i que, per tant, no puguin ser objecte de control  per part del mateix.

L’Ajuntament d’Olèrdola garanteix també la continuïtat del funcionament de la Seu per tal que es trobi en tot moment operativa i disponible, tal com estableix la legislació vigent aplicable.

L’Ajuntament té dret a modificar els termes i condicions previstos en aquesta Seu de forma unilateral, totalment o parcialment, entre altres, com a conseqüència de canvis legislatius i/o jurisprudencials, en relació amb el seu contingut. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troba aquest Avís Legal.
Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment o queixa, podeu utilitzar la bústia de suggeriments o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la següent adreça:

OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana)
Avinguda Catalunya, 12. Olèrdola.
Tel. 93.890.35.02
Fax:93.817.10.59
olerdola@olerdola.cat 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


Aquest és un lloc que l’Ajuntament d’Olèrdola  posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer el municipi i la seva activitat.

D'acord  amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), l’Ajuntament es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal facilitades pels/les usuaris/àries i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Així, totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, presentació d'informació, ampliació i millora dels serveis sol•licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment dels tràmits i consultes plantejades pels mateixos.

Els/les usuaris/àries donen consentiment pel tractament d'aquestes dades personals per l’Ajuntament d’ Olèrdola en els termes d'aquesta Política de Protecció de dades de caràcter personal.

En cap cas l’Ajuntament utilitzarà les dades personals dels/les usuaris/àries per a fins diferents dels anteriorment esmentats.

L'usuari/ària podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, de les seves dades personals que constin als fitxers de l’Ajuntament,  per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, pot dirigir-se a l'adreça: Ajuntament d’Olèrdola, Av. Catalunya, 12, -08734- Olèrdola, o per escrit, acompanyant  fotocòpia del DNI a l'adreça anteriorment indicada o a través de la pàgina web  olerdola@olerdola.cat

L’Ajuntament d’Olèrdola es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’Agència Catalana de Protecció de dades. En aquest cas, l’Ajuntament anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol•licitant, en cas que sigui necessari, l’acceptació d'aquests canvis.

 

Ajuntament d'Olèrdola
Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)
Telèfon: 93 890 35 02 - Fax: 93 817 10 59 - e-mail: olerdola@olerdola.cat

 

Desenvolupat per Ajuntament d'Olèrdola Ajuntament d'Olèrdola
Seu Electrònica